Konstrukcja gniazda wirnika silnika indukcyjnego

By Administrator

Wirnik trójfazowy silnika indukcyjnego może być wykonany jako klatkowy lub pierście- niowy; od rodzaju wirnika silnik przyjmuje nazwę klatkowego lub 

stojan modułu L do korpusu silnika 2.3. Konstrukcja wirnika silnika z lit ą warstw ą przewodz ącą Obwód magnetyczny wirnika tubowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego stanowi rura stalowa wykonana ze stali konstrukcyjnej R65, która została pokryta warstwa miedzi o grubo ści ∆Cu = 0,5mm, naniesion ą w sposób prostej budowy i pewności ruchu maszyny (zalety silnika indukcyjnego) w silniku prądu przemiennego jest umieszczenie magnesów trwałych wewnątrz wirnika silnika indukcyjnego zachowując klatkę wirnika [1, 2, 5]. Taki typ silnika nazywa się silni-kiem synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (ang. Line Rys. 1. Wizualizacja działania silnika indukcyjnego klatkowego prądu przemiennego. Na rysunku numer 1 przedstawiony został wirtualny przyrząd pomiarowy wizualizujący działanie silnika klatkowego indukcyjnego zasilanego napięciem trójfazowym przemiennym. Działanie silnika indukcyjnego oparte jest o wytworzone przez Budowa silnika indukcyjnego liniowego wywodzi się z przekształcenia silnika cylindrycznego wirującego (Rys. 7). Przekształcenie to polega na przecięciu stojana i wirnika silnika cylindrycznego półpłaszczyzną ograniczoną osią maszyny i rozwinięciu ich po obwodzie; w efekcie otrzymamy silnik liniowy płaski (Rys. 7b). 23 ZASADA DZIAŁANIA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO TRÓJFAZOWEGO INDUKCYJNEGO Pole magnetyczne stojana wirując z prędkością indukuje napięcie w uzwojeniach: = stojana E = 4,44 Φ z k (indukcja własna) wirnika E f s 4,44 Φ z k f 60 f p n = (indukcja wzajemna) Największe napięcie w wirniku indukuje się gdy wirnik jest nieruchomy tzn. gdy n=0 władności wirnika silnika. Rys. 2. Ogólny widok stanowiska badawczego 3.1 Właściwości rozruchowe badanych ma-szyn Prosty rozruch przez bezpośrednie przyłączenie do sieci to jedna z podstawowych zalet silnika indukcyjnego. Tak rozumiane właściwości roz-ruchowe maszyn typu LSPMSM są gorsze niż silników indukcyjnych. Mniejsza

Charakterystyka silnika indukcyjnego . Silnik elektryczny tego typu może być jednofazowy lub trójfazowy. Silnik indukcyjny składa się z rozrusznika i wirnika. Prezentowany typ silnika pracuje prawie bezgłośnie. Każda maszyna wyposażona w ten typ silnika będzie działać bez wytwarzania fal dźwiękowych o niskiej częstotliwości.

pczy maszyny indukcyjnej klatkowej po sprowadzeniu wirnika na stron stojana przedstawiono na rysunku 1.6. Rys. 1.6. Schemat zast pczy maszyny indukcyjnej (postaü II) 2.2. Bieg jałowy silnika indukcyjnego W warunkach biegu jaáowego silnik indukcyjny wiruje z pr dko ci zbli *on do pr dko ci synchronicznej (S n»n ), wyst elektromagnetycznym. Prosta konstrukcja silnika indukcyjnego sprawia, że najbardziej awaryjnym elementem są łożyska. Według analiz statystycznych uszkodzenia łożysk stanowią ponad 40% wszystkich uszkodzeo [1]. Dlatego diagnostyka tego elementu jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezawaryjnej pracy układu napędowego. Rys. 1. Podział strat mocy silnika indukcyjnego klatkowego Z podziału strat mocy silnika indukcyjnego (rys. 1) wynika zależność między mocą uży-teczną P2 oraz mocą strumienia PΨ: P2 PΨ PCur PFer Pdodr Pm (5) gdzie: ΔPCur – straty w uzwojeniu wirnika; ΔPFer – straty mocy w rdzeniu wirnika; ΔPdodr – 3. SILNIK INDUKCYJNY Z DZIELONYM PAKIETEM WIRNIKA W latach 2004-2005 w Katedrze Mechatroniki zrealizowano pracę badawczą (w ramach grantu KBN nr 3 T10A 010 27) pt. „Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku”.

W wyniku uszkodzenia klatki silnika indukcyjnego powstaje niesymetria obwodu elektrycznego wirnika. Jest ona przyczyną powstania składowej przeciwnej kolejności pola magnetycznego, a jej skutkiem jest pojawienie się w prądzie zasilania składowych o tzw. częstotliwościach poślizgowych (1-2s)f oraz (1+2s)f, gdzie f oznacza

nej silnika indukcyjnego pierścieniowego. Zjawiska te spowodowane są typowymi stanami zakłóce- Istotną wadą silników SAS jest ich konstrukcja wirnika wymagająca wprowadzenia jednej z faz o zwiększonym przekroju. W rezultacie silniki są droższe, trudniejsze w kon- w obliczeniach pracy synchronicznej silnika do uzwojeń wirnika Model matematyczny wielofazowego silnika indukcyjnego został sformułowany z uwzględnieniem następujących podstawowych założeń upraszczających: wielofazo-we uzwojenie stojana i uzwojenie klatkowe wirnika rozpatruje się jako uzwojenia skupione o symetrycznych parametrach elektromagnetycznych, pomija się nielinio- Regulator silnika indukcyjnego na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!

9.2.2. Hamowanie odzyskowe silnika indukcyjnego Stan hamowania odzyskowego silnika indukcyjnego występuje wtedy, gdy silnik jest zasilany symetrycznym napięciem trójfazowym, a prędkość mechaniczna wirnika silnika jest większa od prędkości synchronicznej silnika ( > s lub n > n s), czyli po-ślizg silnika jest ujemny (s < 0). Z

Budowa silnika indukcyjnego liniowego wywodzi się z przekształcenia silnika cylindrycznego wirującego (Rys. 7). Przekształcenie to polega na przecięciu stojana i wirnika silnika cylindrycznego półpłaszczyzną ograniczoną osią maszyny i rozwinięciu ich po obwodzie; w efekcie otrzymamy silnik liniowy płaski (Rys. 7b). ZA Silnik indukcyjny z podwójną klatką to ten typ silnika, w którym a podwójna klatka lub dwa wirnik uzwojenia lub klatki są używane. Ten układ jest używany do uzyskania wysokiego momentu rozruchowego przy niskiej wartości prądu rozruchowego. Stojan wirnika z podwójną klatką silnika indukcyjnego jest taki sam jak normalny silnik 23 ZASADA DZIAŁANIA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO TRÓJFAZOWEGO INDUKCYJNEGO Pole magnetyczne stojana wirując z prędkością indukuje napięcie w uzwojeniach: = stojana E = 4,44 Φ z k (indukcja własna) wirnika E f s 4,44 Φ z k f 60 f p n = (indukcja wzajemna) Największe napięcie w wirniku indukuje się gdy wirnik jest nieruchomy tzn. gdy n=0 Ta charakterystyka silnika indukcyjnego wchodzi wobraz, gdy silnik w ogóle nie chce się uruchomić. Czasami dzieje się tak z powodu niskiego napięcia zasilania. Ale głównym powodem problemów z uruchomieniem silnika jest zakleszczenie, w którym szczeliny stojana zostają zamknięte za pomocą szczelin wirnika. Stojan silnika indukcyjnego składa się z biegunów przenoszących prąd zasilający w celu indukowania pola magnetycznego, które przenika do wirnika. Aby zoptymalizować rozkład pola magnetycznego, uzwojenia są rozmieszczone w szczelinach wokół stojana, przy czym pole magnetyczne ma taką samą liczbę biegunów północnych i południowych. 3. SILNIK INDUKCYJNY Z DZIELONYM PAKIETEM WIRNIKA W latach 2004-2005 w Katedrze Mechatroniki zrealizowano pracę badawczą (w ramach grantu KBN nr 3 T10A 010 27) pt. „Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku”. W każdym razie przejdźmy do podstawowego punktu trójfazowego silnika indukcyjnego - który pomoże nam zrozumieć jasno zabezpieczenie termiczne silnika przed przeciążeniem. Ponieważ wirujący strumień magnetyczny przecina każdy z nichpręt barkowy wirnika, będzie indukowany prąd krążący przepływający przez przewody prętowe.

Silnik elektryczny asynchroniczny, silnik indukcyjny – jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana

Wirnik trójfazowy silnika indukcyjnego może być wykonany jako klatkowy lub pierście- niowy; od rodzaju wirnika silnik przyjmuje nazwę klatkowego lub  Budowa silników indukcyjnych. 3. 1.2. Zasada działania trójfazowego silnika indukcyjnego. 4. 1.3. Moment obrotowy silnika indukcyjnego i jego charakterystyki stojana i zewnętrznej stronie rdzenia wirnika wykonane są na całej długości